ATUR SABDO PAMBAGYO

ATUR SABDO PAMBAGYO


♥♥♥

Åjå sirå wani-wani ngaku Pangéran, sênadyan kawrúhira wís tumêka “Ngadêg Sarirå Tunggal” utåwå bisa mêngêrtèni

“Manunggaling Kawulå Gusti”

(Janganlah kamu coba berani mengaku Tuhan, walaupun ilmu pengetahuanmu sudah sampai pada ‘berdiri sebagai Pribadi Tunggal’ atau bisa memahami “kemanunggalan” makhluk dengan Sang Pencipta)

♥♥♥

Pangéran Kang Måhå Kuwåså (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngêndi papan, langgêng, síng nganakaké jagad iki saisiné, dadi sêsêmbahan wóng sa-alam donyå kabèh, panêmbahan nganggo carané dhéwé-dhéwé

(Tuhan Yang Maha Kuasa itu satu, meliputi seluruh penjuru dunia, yang abadi, yang mencipta bumi seisinya,

disembah oleh manusia seluruh dunia,

(manusia) menyembah dengan caranya masing-masing)

♥♥♥

Janma ingkang wus waspadeng semu

sinamun ing samudana, sesadon ingadu manis

(Ciri orang yang sudah cermat akan ilmu

justru selalu merendah diri dan selalu berprasangka baik)

♥♥♥

Si pengung nora nglegawa, sangsayarda deniro cacariwis,

Ngandhar-andhar angendhukur, Kandhane nora kaprah,

saya elok alangka longkanganipun. Kawruhe mung ana wuwus,

Wuwuse gumaib gaib,kasliring thithik tan kena.

Si wasis waskitha ngalah, ngalingi marang si pingging.

(Si dungu tidak menyadari, bualannya semakin menjadi jadi,

ngelantur bicara yang tidak-tidak, bicaranya tidak masuk akal,

makin aneh, membual tak ada jedanya. Ilmunya sebatas mulut,

kata-katanya di gaib-gaibkan,

dibantah sedikit saja tidak mau, membelalak alisnya menjadi satu

Lain halnya, Si Pandai cermat dan mengalah, tidak mau membuka aib si bodoh)

♥♥♥

Nulada laku utama tumrape wong tanah jawi,

Wong agung ing Ngeksiganda, Panembahan Senopati,

Kepati amarsudi sudane hawa lan nepsu,

Pinepsu tapa brata, tanapi ing siyang ratri,

Amamangun karyenak tyasing sesama.

(Contohlah perilaku utama, bagi kalangan orang Jawa (Nusantara),

orang besar dari Ngeksiganda (Mataram), Panembahan Senopati,

yang tekun, mengurangi hawa nafsu, dengan jalan prihatin (bertapa),

serta siang malam selalu berkarya, menentramkan hati kepada sesama)

♥♥♥

Ing donyå iki ånå róng warnå síng diarani bêbênêr, yakuwi bênêr mungguhíng Pangéran lan bênêr såkå kang lagi kuwåså

(Di dunia ini ada dua macam kebenaran, yakni kebenaran menurut Tuhan dan kebenaran yang datang dari manusia sedang berkuasa)

♥♥♥

Klabang iku wisané ånå ing capité.

Kålåjêngkíng wisané múng ånå pucúk buntút (êntúp).

Yèn ulå mung dumunúng ånå untuné ulå kang duwé wiså.

Nangíng yèn durjånå wisané dumunúng ånå ing sakujúr badan

(Bisa Lipan terletak dicapitnya, bisa kalajengking hanya terdapat di ujung ekornya, bisa ular hanya terdapat di gigi taringnya saja, tetapi manusia durjana seluruh badannya berbisa)

♥♥♥

Ajiníng dhiri iku dumunúng ånå ing lathi lan budi

(Harga diri seseorang terletak di dalam ucapan dan budi pekertinya)

♥♥♥

Wóng iku kudu ngudi kabêcikan, jalaran kabêcikan iku sanguníng uríp. Wóng kang ora gêlêm ngudi kabêcikan iku prasasat sétan

(Setiap orang harus berusaha melaksanakan kebajikan, sebab kebajikan itu sebagai bekal hidup. Orang yang tidak mempedulikan kebajikan adalah sebangsa setan)

♥♥♥

Ngèlmu iku kêlakóné kanthi laku, sênajan akèh ngèlmuné lamún ora ditangkaraké lan ora digunakaké, ngèlmu iku tanpå gunå

(Ilmu diperoleh dengan usaha yang giat, walapun banyak ilmu jika tidak disebarluaskan dan tidak dimanfaatkan, ilmu tersebut tak kan berguna apa-apa)

♥♥♥

Wóng linuwíh iku kudu biså ngêpèk ati lan ngêpénakaké atiné liyan. Yèn kumpúl karo mitrå kudu biså ngêtrapaké têmbúng kang manís kang pêdhês, sêpêt, bisa gawé sênêngíng ati. Yèn kumpúl pandhitå kudu biså ngómóngaké têmbúng kang bêcík. Yèn ånå sangarêpíng mungsúh kudu biså ngatónaké kuwåså pangaribåwå kaluwihané

(Orang punya kelebihan harus bisa mengambil hati dan menentramkan hati orang lain, jika berkumpul bersama kawan-kawan harus bisa menyesuaikan ucapan yang manis, yang pedas, yang sepet, bisa membuat gembira hati orang lain. Bilamana berkumpul dengan pendhita harus bisa berucap secara sopan dan baik. Bilamana berada di depan musuh harus bisa memperlihatkan wibawa dan kelebihannya)

♥♥♥

Åjå sênêng yèn dèn alêm, åjå sêngit yèn dèn cacad

(Jangan senang jika dipuji, jangan sakit hati jika dicela)

 

Iklan
 1. Pamuji Rahayu dumateng Kakang Sabdo Langit,

  Sugeng tetepangan saking bocah kencur asli NGALAM.
  Permios badhe ndherek KLESOTAN wonten Blog panjenengan njih.

  Salam…salam…salam
  Rahayu…rahayu…rahayu
  Shanti…shanti…shanti

 2. Kanthi renaning manah, sugeng rawuh lan tetepangan kadhang Bocah Gundhul, kawulo sadremi mahluk ino kang cinipto saking karsaning Gusti ingKang Murbeng Dumadi, mugi kito sedoyo tansah pinaringan wewarah, saking ngarsaning Pengeran ingkang sinembah. tetepno anggenipun ngudi pasederekan, mugi tansah wilujeng, jatmiko lan prayitno, rahayu ingkang sami pinanggih.
  Salam

 3. Hamit pasang kaliman tabik,
  Nuwun kawula nuwun

  Sugeng tetepangan kaliyan kula, Ki Srondol saking tlatah Asem Tirang, menawi kepareng kawula ndherek ngangsu kawruh saking papan maya panjenengan puniki. Mugi mugi seratan panjenengan wonten ing papan maya puniki sageda kawaos para lajer Jawi ingkang sapunika sami bingung anggenipun angudi luhuring kabudayan sarta falsafah Jawi, supados kabudayan saha falsafah tilaranipun para luluhur sageda semi, ngrembaka, lan saged dados pepadhanging tiyang Jawi.

  Semanten rumirin atur kawula

  Teguh, yuwana, rahayu

  Ki Srondol

 4. PETRUKKANTONGBOLONG

  Kang Mas Sabdo langit ngaturake Panuwun ingkang tanpo pepindan
  bilih kawulo sampun dikeparengake mangertosi papanipun lan ugi dipun paringi pepadang mangertosi dumateng ngelmu kabecikan lan nyuwun pangapunten bilih kawulo nuwun izin bade nyantrik wonten panjengenan ing papan maya meniko sagedo kawulo pribadi saged nguri nguri ajaranipun leluhur . kawulo piyambak wonten tlatah suroboyo.

  Nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu
  Petrukkantongbolong

 5. Adalah suatu kehormatan,
  bilih sanak lan pro kadhang dahat kinurmatan sampun karso pinarak wonten papan maya kawulo. mugi panjenengan sedoyo karso paring sumelo atur, mugi sedoyo niat suci lan atur sabdo panjenengan sedoyo ndadosnaken pepadang dumateng kito sedoyo khususipun, lan bumi nuswantoro umumipun. tan kenging dipun panginten, bilih panjenengan sedoyo dados kawulo minulyo minangkani pangembating projo nuso jawi. yektos kamukten, widodo, jatmiko, wilujeng, kabegjan lan karahayon ingkang bade sami pinanggih.

 6. Kagem Mas Sabdolangit, kawula ngaturaken panuwun bilih panjenga sampun kersa mbabar seserepan utawi kawruh ngilmi ingkang adiluhung, mugi-mugi sedaya punika sageta dados pepadang tumprap bebrayan agung.

  Salam paseduluran
  Mas Kumitir

 7. Menika foto penjenengan to mas Sabda, ngagem udeng menopo blangkon solo, wah sae sanget, kado salah satunggaling piyantun ing saklebeting kedaton ngayugyakarta.

 8. Injih mekaten mas Ngabehi, kawula menika sejatosipun tiyang alit kemawon ingkang sengsem “cara ndesa”. cubluk kabudayan asing. menika kangge pangurmatan para leluhur, ingkang sampun nurunaken kawula. lan sampun kersa mewariskan ngelmu dumateng ngasanes.

  Supados mboten wonten pamanggih “swara tanpa rupa”. Pramila sedaya niat lan tujuan ingkang sae, prayogi kita lampahi kanthi padhang, temen, ugo nora cidro. mekaten pamanggih kawula. namung kagem nguri-uri kabudayan ingkang sae lan luhur.

 9. Injih mekaten mas Ngabehi, kawula menika sejatosipun tiyang alit kemawon ingkang sengsem “cara ndesa”. cubluk kabudayan asing. menika kangge pangurmatan para leluhur, ingkang sampun nurunaken kawula. lan sampun kersa mewariskan ngelmu dumateng ngasanes.

  Supados mboten wonten pamanggih “swara tanpa rupa”. Pramila sedaya niat lan tujuan ingkang sae, prayogi kita lampahi kanthi padhang, temen, ugo nora cidro. mekaten pamanggih kawula. namung kagem nguri-uri kabudayan ingkang sae lan luhur.
  ================================================
  Kula sarujuk sanget kaliyan pemanggih ingkang mekaten, lha wong tetiyang ing manca negari mawon sami kepengin nyinau kabudayan kita kelebet tata cara busana ugi, pramila wicaksana sanget bilih kita tansah mbudidaya memetri tilaranipun para luluhur ingkang sanget sae menika. Supados langkung rumaket anggenipun pasederekan kula aturi penjengan mirsani gambar rupi kula ing ngajitauhid.wordpress.com ing seratan “Lare Nggunung”, sahingga menawi sakmangkeh sinten mangertos kula lan penjenengan kepanggeh wonten margi saget saling bertegur sapa”. Matur sembah nuwun.

 10. Pamuji Rahayu katur Mas Sabdalangit,

  Jan tambah elok tenan gubug panjenengan meniko.. mugi-2 menopo kemawon ingkang sampun panjenengan serat wonten papan maya meniko saget paring pepadang lan tansah migunani poro tamu ingkang mampir wonten gubug panjenengan meniko…

  Salam,
  Agung

 11. Matur sembah nuwun Mas Agung, mugi tansah pinaringan pepadhang saking ngarsanipun Gusti Allah. Pripun mas, kabaripun ing Balikpapan, yektos sampun kathah kemajuanipun njih. Amin
  Kula tengga saestu pambabaripun.
  Rahayu

 12. salam untuk sabdalangit dan teman-teman yang ada di sini..
  mari kita sama-sama membangun nusantara yang berbudi pekerti luhur dan kita mulai dari diri sendiri..

  bagi yang sedang mencari informasi penanggulangan bahaya narkoba, HIV/AIDS, dan gangguan Jiwa berbasis ajaran Islam, silahkan mengunjungi blog saya, http://benderahitam.wordpress.com

 13. Rahayu Katur Dumateng Kang Mas Sabdo Langit,

  Akhire Dongo kulo kinabulaken bilih saged kepengin mangertosi Kang Mas
  Sabdolangit. Mas Sabdolangit. bade nyuwun tulung malih pripun totocoronipun
  ngumbah keris. sebab suro kulo kajibah nggentosi tiyang sepah kulo reresik keris Tinggalan leluhur mongko kulo babr blas mboten diweruhi totocoro nipun kaliyan bapak. lan kok nggoh babapk kok kedisikan surud ing kasedan
  jati. lan manah kulo pinten pinten minggu niki mboten Tentrem keweden masalah penyakit. padahal nggih mboten nandang loro tur nggoh keweden
  masalah mati mongko kulo coba sendakep sindikoro kok nggih mekso
  dreng saged sumeleh. Mas Sabdo langit & Ki Ngabehi mugi pitakon kulo meniko nngih saged kejawab nuwun. lan nyuwun agunge samudro pangaksami sebab kulo niki taksih cubluk sanget bab toto coro Jowo

 14. Nak Mas Aryo,
  bab oncat dunya menika sampun ginaris. samangke kula wedar langsung wonten ing email nak mas.
  mati itu hanya istilah manusia, “kahono” yg sejatinya justru hidup dalam tempat dan tatacara yg baru dan kelasnya sudah di atas derajat kehidupan dunia. justru yg sudah meninggal itu sangat dekat dgn kita. sebab setiap ingin bertemu tdk makan waktu lama dalam perjalanannya. hanya butuh waktu hitungan detik saja. lepas dari segala penderitaan dunia. hanya nak mas saja yg tidak melihat jika ayahanda sedang berada disamping. jangan merasa terputus sudah hubungan anak dgn ayah. jangan membayangkan beliau sudah berada nun jauh di “sana”. suatu saat nak mas akan membuktikan kata-kata saya ini. sedih boleh saja, tapi jgn lama-lama. tidak perlu ada yg ditakutkan. mau penyakit/kematian/penderitaan? buktikan kata-kata saya; mukjizat Gusti Allah hanya untuk umatnya yg PERCAYA saja.
  Bab mencuci pusaka silahkan Nak Mas Aryo buka di posting FORUM TANYA JAWAB

  • Sugeng dalu kang Mas Sabdo Langit , Ngaturaken sugeng pepanggihan kaleyan kulo lare suroboyo. Setelah saya membaca tulisan Panjenengan yang panjenengan sampaikan untuk mas Aryo Blitar mengenai berpulangnya ortu dari Mas Aryo hati saya mulai tenang karena sebelumnya hati saya sedih setelah Bapak saya meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarangpun kadang2 saya masih teringat2 akan masa2 indah waktu masih diemong sama Bapak maklum Mas saya anak tunggal dari ortu saya. jadi selama 2 tahun ini saya belum bisa menghapus kesedihan saya 100% akan kehilangan ortu yang sangat saya cintai . Tetapi setelah membaca tulisan panjenengan serasa kesedihan saya sirna dan keberanian saya bangkit lagi untuk menapak masa depan dan memulai hidup yang baru. Kenapa ya kata2 panjenengan lebih mirip dengan keyakinan saya (agama saya) bahkan lebih mengena dari pada yang disampaikan oleh pemuka agama saya . Kalau boleh tanya kapan ya kira2 saya bisa membuktikan kalau Bapak saya berada dekat dengan saya dan caranya bagaimana untuk bisa merasakan bahwa Bapak saya benar2 dekat dengan saya karena kadang2 saya sangat rindu dg Bapak saya . Matur Nembah Nuwun.

   Salam sih katresnan
   Wahyu Mk

   • Mas Wahyu MK Yth
    Nanti pada saat mental/batin panjenengan sudah siap, kemungkinan besar baru akan bisa bertemu ortu anda. Entah secara langsung atau melalui mimpi. Saya rasa saat ini panjenengan belum saatnya bertemu dengan ortu yg sdh pindah tempat di alam kelanggengan, karena panjenengan belum kuat secara mental batin. Bisa-bisa panjenengan akan ikut bersama ortu dan nggak mau kembali lagi ke dimensi bumi ini. Padahal masih banyak tugas2 yg harus panjenengan laksanakan dan selesaikan sebagai “penentuan” kemuliaan panjenengan kelak jika sudah saatnya “pindah tempat”. Tetapi bila panjenengan lakukan sebagaimana sdh saya tulis dalam FAQ : Membangun Laku Prihatin terutama point ke 2. Setelah itu heningkan cipta, batin dan pikiran utk menyambung tali rasa dgn ortu anda. Panjenengan akan merasakan perubahan suhu, atau ada hawa yg sangat terasa menyentuh kulit, atau sensasi perasaan yg luarbiasa. Itu pertanda kehadiran beliau di sisi anda.

    salam karaharjan

 15. nuwun sewu
  penjenengan piniko kok ganteng sanget
  nopo saking kraton Ngayogyakarto ?

 16. waduh..sepuntene..meniko namung polesan kemawon Nak Mas Hidayat
  Aslinipun namung kawula alit, pidak pedarakan, tur ngawon-awoni.. 🙂
  Injih leres saking tlatah ngayogya. nanging njih maklum kawula netep ngenger wonten jakarta. menawi tindak jkt katuraken pinarak.
  nuwun

 17. Hangidunga piweling Kaki,
  Sabdopalon pamong nusantara,
  ameca kasengsarane,
  rakyat nusa sedarum,
  nampi panodhining Hyang Widhi,
  kalambangnya wong nyabrang,
  prapteng tengah katempuh,
  santering kali kang bena,
  yeku ing Gapura Sapta ngesthi Aji,
  keh jalma samya lena.

  ndherek tetepangan Kangmas

 18. Assalamualaikum wr.wb.
  Salam kenal…
  Permisi …numpang ngadem, orang tua saya orang jawa timur, tapi saya ga pernah diajarin bahasa jawa, bahasa jawa itu indah kayaknya….

 19. Monggo…adimas, mas HinaKelana ; dengan senang hati (renaning penggalih) mugi ndadosna (semoga dapatlah kiranya) wonten mungfangat kagem kesaenan ing sesami (bermanfaat untuk kebaikan pada sesama).
  Nama anda merupakan bentuk sikap tirakat dan mulat sarira (prihatin dan mawas diri/instropeksi diri) setiap saat. sikap yg dapat melesatkan perkembangan SQ (kemampuan spiritual) bagi siapapun yg melakukan.
  Maturnuwun

 20. Maaf Pak……bila kurang berkenan atas pertanyaan saya ini
  Apakah foto diatas foto panjenengan…?

 21. Ya benar adanya, Mas Khoirul. sy org biasa, masih di bawah ‘rata2 kelas’ sehingga senantiasa harus membuka diri, membuka fikir, membuka batin agar ilmu yg bermanfaat dapat kami pelajari. berangkat dari niat baik, cara dijaga sebaik mungkin, semoga hasil juga baik. yakni bermanfaat untuk sesama yg memerlukan. nuwun

 22. Assalamualaikum,wr,wb

  nuwun sewu bade ngangsu kaweruh kesejatian kalian sampeyan dalem roko sabdolangit heheheh …jakartane pundi mas aku arak mampir

 23. Kang Masku yang guanteeeeng penampilannya makin cuaeeeeem aja, bravo salute two thumb up he he he adhimas kerjanya niruin kang mas
  Matur nuwun

 24. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Nuhun Sewu kulo derek ngiyup di blog ini…,,
  Wah jadi ingat Pak Dalang Ki Mantep Sudarsono..,
  Petuahnya Luar Biasa….,

  Salam KEnal mas Sabda Langit dari si Bocah Cilek… Bocah Cilik Mboten Manopo2 tho Ikut Nimbrung di sini…

  Wassalam..

  Bocah Cilik Miwit mlaku thimik-thimik ora duwe tenogo lan upoyo menuju “……….”

 25. Mas Sabdalangit matur panuwun sanget lho kawruhipun.
  Samangke kula mboten nate kekirangan bahan menawi dhong ngobrol jagongan dalu wonten RT/RW,upaminipun ngonceki bab AJA SENENG YEN DEN ALEM,AJA SENGIT YEN DEN CACAD.
  AJINING DHIRI IKU DUMUNUNG ANA LATHI LAN BUDHI.
  punika saged dangu lan gayeng sanget.
  nuwun,mugi karaharjan

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Kondur sami YangKung, mugi panjenengan saget minangkani cucuking jurit, talanging basa lumantaring atur, ugi sageta tansaya nggayengaken lan nggrengsengaken kautamaning bebrayan, wontening tlatah pundi kemawon.
  salam sejati
  rahayu

 26. Kalau yang lajang mau “kulak jare adol jare” isi dari blog ini….cari jodoh gampang ……calon ibu mertua bisa langsung klepek 2x…
  Kalau yang udah punya istri….hmmm….eling lan waspada….hehehe
  Maaf kalau salah mas Sabda.

 27. Hati ini tak pernah berbohong dan menyembunyikan sesuati
  Rasa ini menjelaskan terlalu banyak bahkan terlalu jelas
  Sungguh suatu kedekatan yang tak pernah terbayangkan
  Seakan kita pernah bersama duduk seiring sejalan dalam kesejatian
  Kedekatan itu sungguh sungguh tak tertahankan….

  Entahlah mungkin aku sedang bermimpi atau….
  Yah Kang Masku entah entahlah entahlah
  setiap ku baca tulisanmu kurasakan getaran itu memenuhiku
  membangkitkan ingatan akan saudara sejatiku
  walau fisik ini belum mengizinkan untuk bertemu

  Sekali lagi entahlah apakah hanya perasaanku saja
  Yang terlalu bodoh dan terlalu perasa
  Ku tahu dalam diam engkau selalu memperhatikanku dari kejauhan
  Seolah menjaga mengawasi setiap langkahku
  dan memberi tanda ketika langkah itu mulai keluar

  Kang Mas ku tercinta di hati kecilku engkau saudara sejatiku
  Tugas berat akan segera datang entah kita sanggup atau tidak
  Kami menunggu kehadiran Kang Mas ku tersayang
  Untuk memberi petunjuk dalam melangkah ini
  Dalam menjalani kehidupan yang semakin keras dan menakutkan

  Salam Sayang
  dari
  Adhimas sibotol kosong

 28. Ants_Selatan Berkata

  Februari 14, 2009 pada 9:03 pm
  Kalau yang lajang mau “kulak jare adol jare” isi dari blog ini….cari jodoh gampang ……calon ibu mertua bisa langsung klepek 2x…
  Kalau yang udah punya istri….hmmm….eling lan waspada….hehehe
  Maaf kalau salah mas Sabda.
  ———————————————————————————
  Tingkah laku calon suami terhadap istri dan terhadap calon mertua memang bisa dicontoh dari isi artikel di atas. Yang penting akhlakul kharimah dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia dan Tuhan.
  Rendah hati selalu dan selalu menebarkan kasih sayang. Insya Allah bisa mendapatkan istri yang diidam-idamkan dan dikasihi oleh ayah dan ibu mertua.

 29. salam tetepangan lan sungkem dumateng eyang Sabdo Langit…
  eyang Sabdo Langit… kulo cah clondo saking sidoarjo keparenga nderek nyantrik dumateng panjenengan….. matur nuwun

  salam
  ==============
  Sugeng rawuh, sugeng pitepangan mas Eko, sumonggo dipun sekecakaken, leyeh-leyeh sinambi ngunjuk teh anget, mugi sedaya ingkang sampun akserat ing mriki sageta dados pambukaning gapura hanggayuh kamulyaning gesang.
  salam sejati

 30. As wr wb
  Sak derengipun nyuwux agunge pangaksami bilih serat meniko ngganggu kang mas.
  Kulu niki pingin ngangsu kaweruh ilmu penerawangan, menopo saget kang mas paring pangertosan, upami saget, pripun caranipun.
  Kulo tenggo teng email kulo.
  Suwun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: