Category Archives: TEMBUNG GARBA

TEMBUNG GARBA

Tembung Garba

 

 

(01. aglis    (såkå tembúng : age + gêlis

(02. anèng    (såkå tembúng : ånå + ing

(03. aranèki  (såkå tembúng : arané + ki

(04. dadyåwúh (såkå tembúng : dadi + éwuh

(05. dhêmênyar (såkå tembúng : dhêmên + anyar

(06. duparså  (såkå tembúng : dupi + årså

(07. jalwèstri (såkå tembúng : jalu + èstri

(08. kadyå    (såkå tembúng : kadi + kåyå

(09. kajwarèng (såkå tembúng : kajuwårå + ing

(10. kalokèng (såkå tembúng : kalokå + ing

(11. kapyarså (såkå tembúng : kapirêng + arsa

(12. kalyan   (såkå tembúng : kalih + lan

(13. lagyantuk (såkå tembúng : lagi + antuk

(14. 1agyaníng (såkå tembúng : lagi + níng

(15. 1êbdhèng (såkå tembúng : lebdhå + ing

(16. lumakèng (såkå tembúng : lumaku + ing

(17. lumêbèng (såkå tembúng : lumêbu + ing

(18. maharjå  (såkå tembúng : måhå + råjå

(19. maharsi  (såkå tembúng : måhå + arsi

(20. mahamêru (såkå tembúng : måhå + mêru

(21. malebèng (såkå tembúng : malebu + ing

(22. mungging (såkå tembúng : munggúh + ing

(23. murbèng  (såkå tembúng : múrba + ing

(24. murwèng  (såkå tembúng : murwå + ing

(25. narendrå (såkå tembúng : nårå + indrå

(26. narpati  (såkå tembúng : nårå + dipati

(27. narpéndah (såkå tembúng : nårå + éndah

(28. natèng   (såkå tembúng : nåtå + ing

(29. nujwari  (såkå tembúng : nuju + an

(30. praptèng (såkå tembúng : praptå + ing

(31. prawirèng (såkå tembúng : prawirå + ing

(32. prawirotåmå (såkå tembúng : prawirå + utåmå

(33. priyagúng (såkå tembúng : priyå + agung

(34. priyanggå (såkå tembúng : priyå + anggå

(35. ratwagung (såkå tembúng : ratu + agung

(36. ratwelok (såkå tembúng : ratu + élok

(37. sarotåmå (såkå tembúng : saru + utåmå

(38. sedyarså (såkå tembúng : sedyå + arså

(39. sinóm    (såkå tembúng : isih + enóm

(40. sirèku   (såkå tembúng : sirå + iku

(41. sitinggíl (såkå tembúng : siti + inggíl

(42. sugyartå (såkå tembúng : sugih + artå

(43. sumbangsíh(såkå tembúng : sumbang + asih

(44. surendrå (såkå tembúng : surå + indrå

(45. surêng   (såkå tembúng : surå + ing

(46. surendrå (såkå tembúng : sutå + indrå

(47. taksyalit (såkå tembúng : taksih + alit

(48. tankocap (såkå tembúng : tanpå + ucap

(49. tumengèng (såkå tembúng : tumengå + ing

(50. tumekèng (såkå tembúng : tumekå + ing

(51. tumekèng (såkå tembúng : tumekå + ing

(52. tumujwèng (såkå tembúng : tumuju + ing

(53. wirotåmå (såkå tembúng : wiro + utåmå

(54. yèku     (saka tembung : yå + iku