Misteri Kehidupan

Bagi para hadirin yang budiman…

Dengan senang hati, silahkan anda membagi pengalaman terpenting dalam hidup anda, baik pengalaman batin maupun pengalaman lahir, yang diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi…

 1. Bhikkhu Dhammaraja

  Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian saya memerlukan senjata yang bagus. 150 juta muslim yang saya hadapi. Karena itu saya berteriak ke langit saat mendung, “ayah! saya perlu kekuatan untuk menegakkan kebenaran!” lalu tampak wajah Dewa Indra menari-nari dan tersenyum di langit. Pertanda itu adalah soal remeh dan nanti diberi. Dewa Indra berkata, “nanti semua yang dibadan kamu itu diubah.”
  Saya lalu berkata, “terimakasih, ayah.”

  • Kemudian matimu dipukul Gada, mampus raimu pisan.

  • Sudah dibuktikan oleh penjajah baik belanda maupun jepang. yang ingin menghapuskan/membantai PRIBUMI di tanah NUSANTARA ini.
   “Apakah kamu punya NYALI untuk me-REALISASIKAN impianmu? Apakah hanya IMPIAN seseorang yang terlalu SERING onani OTAK?

 2. Saya orang jawa,tapi saya belum mengetahui arti kejawen atao kehidupan orang jawa,,,
  Maka saya perlu petunjuk/guru yang mampu mendadar dan memberi ilmu kepada sara….dalam menghayati arti kehidupan/sejatining urip.
  Tolong berikan petunjuk bila ada yang mengetahui magsut dari kalimat yang telah saya jelaskan sebelumnya…?

  “Salam Rahayu Kagem Sederek Sedoyo” sugeng pangestu….

 3. Ki Agung Gledek Semprul = Bhikku Dhammaraja. Kalau saya orang Buddha, saya akan malu. Mengaku Bhikku, ngomong seperti orang mabuk. Mau numpang beken di blog Sabdalangit nih ye ?! Gak bisa bikin blog sendiri ?!

 4. salam kenal dari saya bwt pecinta blog ini, saya hanya ingin melihat dan membaca semua postingan maupun komentar dari sedulur2 kabeh ,,,,, mohon izinnya kepada yth pengelola blog ini. matur kesuwun ,,,,,

  Salam meduluran saking tiang indramayu mawon ….

 5. Nyuwun duko.. mbok bilih yen mboten klintu, yen kathah makhluk Allah ingkang ghoib niku lan mboten niku ingkang sami tulung tinulung lan saget agawe dunyo meniko tata tentrem kertorahardjo pinuju asah asih asuh… gemah ripah loh jinawi… simbiosis mutualis… nggih sakpantese… nggih ngaturaken matursuwun marang makhluk Gusti Allah lan matur suwun marang Gusti Allah… lah minggu ngajeng kan tahun baruan toh nggih?… 🙂 🙂 🙂

  • Aku sayang kamu, tapi bukan begini caranya, kasihan donk teman teman di amerika, mereka semua di musuhin sama orang- orang NewYork, apa kamu pengin tahu apa yang mereka katakan, mereka bicara seperti ini… Sometime we not to know what is the matter said mister schwargneger, but putin as president not following do you have any planning, organizing, controlling and cycling . Likes adaro/ JPU. THEY HAVE PLANTER …CONTROLLING POWER PLANT, AND NOW GORENGAN PISANG KEJU, TEMPE, TAHU, DAN GORENGAN SANGGAR LAINNYA ADA DISAMPING POLRES. WR HAVE ANY PLANNING!… but you can not explaining how the way to IMPLEMENTATION. MY BROTHE/sister IN NEW YORK SEND TO ME THIS MESSAGE. And I dont understand what is the meaning. And why the end…. tuku/ tumbas oleh2 neng bekas BPK office.

 6. Sinom
  NGUNGAK –UNGAK JANGKA JAWA

  Ngungak – ungak Jangka Jawa
  Yen lumebu madya akhir
  Ana Dewa ngeja wantah
  Ajejuluk Ratu Adil
  Ratu kang Amisani
  Putra Dewa kang Pembayun
  Jumenenge datanpa
  Srana lan syarat sadawir
  Golekana kaki ajo nganti sasar

  Ratu Adil dudu mnungsa
  Rasa Tumata sayekti
  Adil nyumrambahi badan
  Tua anom gede cilik
  Wong mlarat lan wong sugih
  Edan waras budek bisu
  Kafir lan wong iman
  Rasa tan mbedakne kaki
  Skabehe kesrambahan gelar gumelar

  Kratone Alas Ketangga
  Mula rasa iku kaki
  Kang saka keteging angga
  Ratu Amisan dwe werdi
  Urip kang ana dingin
  Tan ana nglangkungi sepuh
  Kang disik lan wekasan
  ngadeg tanpa syarat sdawir
  Pancen Urip datan butuh neka – neka

  Kang Pembayun aran Putra
  Putra iku Urip cilik
  Urip Gede iku Rama
  Sadurunge jagat lair
  Putra sinabda dadi
  Cinitra saking wahayu
  Mula sinebut anak
  Tembung putra mengku werdi
  Palungguhan Urip kang Tmata ing Rasa

  Ingkang diwastani anak
  Iku sabda kun ska Gusti
  ’’Anane klawan piyambak’’
  Jalmi amung disilihi
  Digawe angarani
  Nyebut bapak, anak , ibu
  Sjatine kabeh asma
  Sipat jalma digaduhi
  Mula kabeh jeneng kagungane “Gesang”

  Jarwane Pembayun ika
  Kang dinuta amisani
  Ing alkitab wis diserat
  Yen Yesus menika luwih
  Sepuh timbang Ibrahim
  Yesus anak ingkang Sulung
  Ing Islam uga ana
  Nalika Adam dumadi
  Muhammad Rasullulah lwih disik ana

  Ana maneh kang jinangka
  Sang Ratu kagunggan karsi
  Akarya ‚‘Sungsang Buwana
  Balik‘‘ ingkang mengku werdi
  Kang asung gesang karsi
  Hambalikake kang kalbu
  Pinda ngumbah kukusan
  Ingkang njero dadi njawi
  Kang asor mnyang luhur kang nduwur mnyang ngandap

  Samengko jangka cinandra
  Candra candrane negari
  Kidung Sunan Kalijaga
  Semut ireng anak sapi
  Smut reng iku wong cilik
  Nganak ke pejabat agung
  Keong yo wong kang lemah
  Kondang wani demontrasi
  Wong bodho ra wedi nyabrang kali bngawan

  Arus banter kang winastan
  Aturan hukum tan wedi
  Timun woku godong wolu
  Wong Minoritas wis akih
  ‘’Wolu penjuru angin
  Dwe sedulur’’ simbulipun
  Yen Wong Jawa mung skawan
  Sdulur kiblat papat kaki
  Surobaya geger kepati wis nyata

  Gegere wong ngoyak macan
  Pjabat diwadai bui
  Lun alun iku negara
  Kerta kalla sura wani
  Gajah ngamuk tinali
  Remeh asma akhiripun
  Sasat cineker ayam
  Srobaya – Jkarta simbolis
  Ing jamane ala becik da aYuda

  Nanging ja kaliru tampa
  Iku kahanane negri
  Asmane kalebu jangka
  Yen pyayine mbeg utami
  Jo lapurke pulisi
  Mundak aku kena bendu
  nyondro dianggep salah
  mongko mung dadya pangeling
  mrih biso nyurasa,Gusti nywun ngapura

  Mangkono iku tinimbang
  Kongkow sing ra maedahi
  Crita – crita ngambra ambra
  Madat, minum,lan ngrasani
  Aluwung ngripteng kawi
  Mbok menawa isinipun
  kang becik sa tinulad
  Ingkang ala den singkiri
  Kena kinarya palupi semah yoga

  Yoh, padune dadi jeksa
  Jek rekasa sawetawis
  sewindu langkung ngreranta
  ‘doh sanak kadang pamili
  Duh gusti ingkang asih
  Pinaringana pitulung
  Nadyan kula rekaos
  Saturun manggiha mukti
  Mulyane nyoto latri hawan wibawa

  • Wonten maleh ingkang jangka
   Ngendikane Sri Jaya Baya Aji
   Menyang kakang Semar iku
   Kalawan mnyang Antaga
   Kedawuhan hangirid sagung lelembut
   Mbyantu Prabu Herucakra
   Nata tedhak Sonya Ruri

   Werdinipun Jaya Baya
   Sasmitane Moho Suci mring jalmi
   Menawi kang turasipun
   Wijining Jagad Anyar
   Joyo Jumenenge Toya tegesipun
   kang Boyo Wadahing Toya
   Jaya Baya, Asma Jati

   Duk ing uni wonten jangka
   Ketekan wiku saking nge-Rum kaki
   Werdinipun kang angrungrum
   Inggih Gusti piyambak
   Mnyang ragane manungsa Gusti angrungrum
   Ngajak- ngajak kinen nunggal
   Njur nywara njur nyabda dadi

   Ajejuluk Kameswara
   Kama kang asung swara werdineki
   Sbanjure kekasih Prabu
   Sri Maha Jaya Warsa
   Jaya Jumenenge Toya tegesipun
   Kang warsa, warising rasa
   Prabu Jaya Warsa Aji

   Sang Wisnu ya Herucakra
   Sang wisnu amung anitis kaping tri
   Tegese yen isi telu
   Kabeh samya manunggal
   Tri Murti uwis gembleng marga wus lungguh
   Manjing puled – pinuledan
   Tan kawistara ji – siji

   Ingkang Asma Herucakra
   Her banyu Cakra bunder, bibit urip
   Tirta Suci Kamandanu
   Iku Basa Kawinya
   Nanging luwih tuwa timbang Kawi iku
   Kang diwastani Pallawa
   Kabeh iku sastra Jawi

   Sastra Jawi kaping papat
   yo Herucakra bibiting dumadi
   Ingkang saking Tlaga Tanjung
   Yo Roh Suci wujudnya
   Mula iku Tunjung Seta dutanipun
   Ngirid skabehe lelembat
   Kang lembut iku Roh Suci

   Balane kala lan klabang
   Iku nandakake skabehe Urip
   Yen Sirrulah ajinipun
   Obah polahe ska Sir
   Sir iku banjur metu sabda satuhu
   Ngen angen tan bisa ngadang
   Kabeh kalah tumpes tapis

   Mula yen para manungsa
   Wis diobahake saka Roh Suci
   Skabehing kadonyan pupus
   Wong juti datan ana
   Kabeh sumuyut wingitipun Sang Ratu
   Wus tan darbe karsa dora
   Wus ra perang lan korupsi

   Kabeh iku bakal prapta
   Roh Suci iku waskita sayekti
   Marga no pribadineku
   Mbiyen dipun bebudak
   Nuruti angen – angen nyekapi butuh
   Samengko wus datan kersa
   Ling den eling weling mami

   Yen tan eling manggih sara
   Bakal dibebanda dipun taleni
   Lir suket digaru luku
   Ing ngendi ndelik ira
   Ingkang nggaru lan ngluku neng pribadimu
   Wong kang numpuk banda donya
   Tan wurung samya ngemasi

   Dibeteng disap songolas
   Mongso bisa uwal saka Roh Suci
   Nanging yen tininggal lampus
   Mangkono wancinira
   Sabda Palon bangkit anggawa bebendu
   Gonjang ganjing manungsa
   Datan ana jalma uning

   Ingkang eling lan waspada
   Suprandene sira bisa mangerti
   Gusti rawuh kaya pandung
   Mula wis disanepa
   Ing dusun – dusun saiki akeh pandung
   Iku murih awas padha
   Keh maling supaya eling

   Banjur ana program rondha
   Rondha gugah gugah wus nyasmitani
   Gya wungua rasaneku
   Sare nem matus warsa
   Katone melek nanging sih padha nglindur
   Mila awit sa’menika
   Ayo enggal nglilir yekti

   Wus caket tenanan ika
   Pa ra weruh jangkanipun ing nguni
   Siti toya dadi endut
   Pernah etan bengawan
   Gunung – gunung pada daup sampun estu
   Alun alun munggah darat
   Keh kobongan nyasmitani

   Dahana simbul angkara
   Alun – alun dumadi ska Tsunami
   Keh pralaya marga lindu
   Lapindo wetan bngawan
   Kayu alas akeh kang jinarah pandung
   Pantun keh diserang ama
   Akeh jalma mangan jalmi

   Kapan Nusantara aman
   tan bisa manungsa jumeneng adil
   lamun tan antuk wahayu
   datan ana pimpinan
   kang bisa ngluwarake saka bebendu
   duh Gusti Kang Maha Welas
   nyuwun gunging pangaksami

   luwaraken Nuswantara
   saking roba sakit ingkang ndatengi
   paringana tambanipun
   murih enggalo muncar
   kadya duking uni negari misuwur
   nuswantara gemah ripah
   toto tentrem loh jinawi

   kados ingkang dipun jangka
   tiyang cilik wangsul dateng agrami
   technologi datan kantun
   rakyat da suka – suka
   dhuh Gusti mbenjang mnapa mandhaping wahyu
   lumebet jroning wardaya
   Roh Suci kang mandegani

   ngemuli sagung dumados
   temtu ayem tentrem ingkang negari.
   eling den eling pra sdulur
   obahe mnungsa ika
   den kendhalekake saka kaleh unsur
   suksma murka lan hangkara
   diwastani Setan Eblis

  • Sendiko pangestu aken dawuh, ingkang meniko, ingjiih meniko nipun sendiko ajeng badey sugeng kundur, anom krisjatmono/ mas kris seko ngayogyakarta … abdi dalem satrio piningit, ajeng tumbas menopo malih, cukup sampai disini, Nyuwun duko.. mbok bilih yen mboten klintu, yen kathah makhluk Allah ingkang ghoib niku lan mboten niku ingkang sami tulung tinulung lan saget agawe dunyo meniko tata tentrem kertorahardjo pinuju asah asih asuh… gemah ripah loh jinawi… simbiosis mutualis… nggih sakpantese… nggih ngaturaken matursuwun marang makhluk Gusti Allah lan matur suwun marang Gusti Allah… lah minggu ngajeng kan tahun baruan toh nggih?… we dont have any oftion for making decision maker this obey troop mister president amerika (mr.trump donald jr.) see you, ai lap yuu jogja ulwas an furever. nyuwunsewu ngjiih… Sendiko pangestu aken dawuh, ingkang meniko, ingjiih meniko nipun sendiko ajeng badey sugeng kundur, anom krisjatmono/ mas kris seko ngayogyakarta … abdi dalem satrio piningit, ajeng tumbas menopo malih, cukup sampai disini, Nyuwun duko.. mbok bilih yen mboten klintu, yen kathah makhluk Allah ingkang ghoib niku lan mboten niku ingkang sami tulung tinulung lan saget agawe dunyo meniko tata tentrem kertorahardjo pinuju asah asih asuh… gemah ripah loh jinawi… simbiosis mutualis… nggih sakpantese… nggih ngaturaken matursuwun marang makhluk Gusti Allah lan matur suwun marang Gusti Allah… lah minggu ngajeng kan tahun baruan toh nggih?… we dont have any oftion for making decision maker this obey troop mister president amerika (mr.trump donald jr.) see you, ai lap yuu jogja ulwas an furever. nyuwunsewu ngjiih…

 7. Mula kulup enggal wungu
  Yen kebanjur temah rugi
  Mumpung isih ana wekdal
  Wasuhen dodotnireki
  Ingkang bedah dondomana
  Aglis siap song – song ari

  Katon cedak tandanipun
  Montor mabur nyasmitani
  Padha jeglok tanpa sebab
  Pesawat dadi simbolis
  Wong luhur akeh kang tiba
  Angen – angen gya kabesmi

  Ingkang waspadha saestu
  Matna kahanan samangkin
  Iku ngandung surasa
  Tulisan Gusti, pribadi
  Sastra Cetha WadiningRat
  Dumunung alam sakalir

  Sileme Perau Gabus
  Ngambange si Watu Langking
  Gunung – gunung muntah jlagra
  Gaib kang dumunung tangi
  Kabeh wiwit sapatemon
  Mluber muncul tuk ing bumi

  Wus wayahe arsa metu
  Njedul Satriyo Piningit
  Sad lan tri lan yo werdinya
  Sad enem tri wus ngarani.
  Yo iku toya wastanya
  Satriya iku Roh Suci

  Bentuk sanga saka banyu
  Banyu Urip eneng Galih
  Kang sinengker gya kabuka
  Saking telenging jaladri
  Melesat mbuka warana
  Jumeneng Sang Ratu Adil

  • Sendiko pangestu aken dawuh, ingkang meniko, ingjiih meniko nipun sendiko ajeng badey sugeng kundur, anom krisjatmono/ mas kris seko ngayogyakarta … abdi dalem satrio piningit, ajeng tumbas menopo malih, cukup sampai disini, Nyuwun duko.. mbok bilih yen mboten klintu, yen kathah makhluk Allah ingkang ghoib niku lan mboten niku ingkang sami tulung tinulung lan saget agawe dunyo meniko tata tentrem kertorahardjo pinuju asah asih asuh… gemah ripah loh jinawi… simbiosis mutualis… nggih sakpantese… nggih ngaturaken matursuwun marang makhluk Gusti Allah lan matur suwun marang Gusti Allah… lah minggu ngajeng kan tahun baruan toh nggih?… we dont have any oftion for making decision maker this obey troop mister president amerika (mr.trump donald jr.) see you, ai lap yuu jogja ulwas an furever. nyuwunsewu ngjiih… Sendiko pangestu aken dawuh, ingkang meniko, ingjiih meniko nipun sendiko ajeng badey sugeng kundur, anom krisjatmono/ mas kris seko ngayogyakarta … abdi dalem satrio piningit, ajeng tumbas menopo malih, cukup sampai disini, Nyuwun duko.. mbok bilih yen mboten klintu, yen kathah makhluk Allah ingkang ghoib niku lan mboten niku ingkang sami tulung tinulung lan saget agawe dunyo meniko tata tentrem kertorahardjo pinuju asah asih asuh… gemah ripah loh jinawi… simbiosis mutualis… nggih sakpantese… nggih ngaturaken matursuwun marang makhluk Gusti Allah lan matur suwun marang Gusti Allah… lah minggu ngajeng kan tahun baruan toh nggih?… we dont have any oftion for making decision maker this obey troop mister president amerika (mr.trump donald jr.) see you, ai lap yuu jogja ulwas an furever. nyuwunsewu ngjiih…

 8. Rahayua sagung jalmi 🙂

 9. Kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terimakasih
  kepada aki sugeni atas bantuannya saya menang togel
  yang 2x nya ,pekerjaan saya sehari-harinya cuma seorang supir angkot
  yang pendapatannya tidak seberapa,buat biaya anak sekolah aja tidak cukup
  apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya….
  suatu hari saya tidak sengaja mendengar pembicaraan teman saya mengenai
  prediksi aki sugeni yang katanya bisa mengeluarkan
  angka sgp/hk yang di jamin tembus,akhirnya
  saya bertanya kepada teman saya, dan teman saya memberikan nomor aki sugeni
  dan saya pun menghubunginya..?? Berkat bantuan aki yang
  telah memberikan anka “GHOIB” nya 4D dan alhamdulillah itu
  ternyata terbukti. lagi…sekarang anak saya bisa lanjut sekolah lagi
  itu semua atas berkat bantuan aki sugeni,bagi anda yang penggemar togel
  ingin merubah nasib melalui angka2 goip yang di jamin 100% kemenangan hbg aki sugeni
  di nmr;_0_8_2_3_3_2_3_1_1_3_2_8, ini bukti nyata bukan rekayasa,mana ada
  kemenangan tanpa keberanian dan kejujuran,saatnya kita perlu bukti
  bukan sekedar janji2,hanya aki sugeni yang bisa menjamin 100% kesuksesan,anda
  perlu bukti hbg sekarang aki sugeni nya,terima kasih

  angka; GHOIB: singapur

  angka;GHOIB: hongkong

  angka; GHOIB; malaysia

  angka ;GHOIB; toto magnum 4d

  angka GHOIB; laos…

  jangan lupa hbg aki sugeni di nomor=_0_8_2_3_3_2_3_1_1_3_2_8 kalau mau bukti jangan kurang percaya kalau
  belum menghubungi aki sekali lagi maaf ya teman saya cuma mau membantu karna saya
  sudah buktikn.

 10. umpami wonten ingkang sumerap…
  Kulo nyuwon pencerahanipun…

  Peripun dalane sejatine urip ono ing tengah tengahe urip…???

  Salam rahuyu sedoyo sederek kulo ingkang manggon kiblat papat

 11. Ki sabdalangit, saya antusias membaca blog ki sabda, cukup bagus dan mendidik,mohon izin untuk bertanya. Ingin saya tanyakan, apakah leluhur dari ibu atau bapak yg selalu mengayomi kita dalam kehidupan ini? Terimakasih atas perhatiannya

 12. …. JeJere Tembung ANA WUJUD ….

  Qidir, Question Direction
  Bullah, bumi langit lahir sak isine
  Gusti Allah, bagusing Ati Iku tuntunan saking Allah
  Ali lam mim…kawaos ringkes ALAMI
  Menika kawicaksanaanipun laku, lampah, bil hal, action ilmi Jawi..saged menapa mawon nanging saged ngrumangsani. Lan mboten ngatingal aken inggilipun ilmi…LEMBAH MA NAH

  Tiyang, priyantun Jawi, Jawa Inggil… Babagan ilmu, kawruh…
  ” Wong adoh, sangkan paran, rantau sejatine yen ngajari kawruh urip, ngajari tuntunan urip, ngajari tuntunan hidup di p. jawa…podo karo wong sing ‘nguyahi segoro’.
  Jowo, Jawa, Jawi iku panggone ilmu, kawruh, laku, tuntunan laku urip ing alam ndonya “.
  Weruho tapi kendel meneng wae.
  Ngormati ngormati sedaya, dununge di nyek, diasorake, di kafirno, di sesat no .inngih meneng wae. Ingkang luhur, duwur ilmune meneng wae.

  Sejatine Jowo, Jawa, Jawi kagungan kitab ingkang Agung :
  Yaiku kitab gumantung tanpa cantelan, tulis tanpa papan, kitab teles, kitab urip , yaiku kitab : Bumi Langit hinggil sak isini pun.
  ” Sedaya pawartos agami rumiyin, semua pembawa berita datang ke Jawa, mereka kepincut Jaya Agung Mulyaning, Misuwuripun Tlatah Jawa. Dununge ketiban sampur berkuasa ..pongah, di paringi ati ngrogoh rempelu, lakune kaya kere munggah bale. Putera wayah Jawa mesem wae…mengko lak bebendu kala dewe “.
  Putra wayah Jowo , Jumeneng mesem tetep nglampahi laku Jawi ingkang adiluhung…olah kesaean..lebet dalem ingsun njagi ….njaga mlihara, nanging mboten katawis….Agung nanging mboten gumrenggeng.
  Gelar ngayogyakarta, gelar surakarta linampahipun…

  Elingo ning panggon ndi wae ing bumi jagad iki..anak aran, sekawan…unsur, daya, lan sak pinunggalanipun…iku tlatah petilasan eyang eyang kita ngumbara…ana wit klapa, ana bata, ana manungsa pinter mbenih, nandur, sistem pengairan inkang sae…iku yo petilasne priyantun luhur. Sampun pirso…

  Ghoib, gaib. Tembung anyar
  Lelembut tembung lami, roh alus tembung rodo lawas
  Lelembut : lelaku leluhur lemah lembut….
  Lembah manah lembut………..

  Ilmi Jawi iqro’ , baca, belajar dari kitabnya…Bumi Langit hinggil sak isine.
  Jelas mboten cekap katulis ing setunggal kitab. Eling sanget inggih…

  Ilmi Jawi ono aran ora duwe kitab.
  Ana bener e, yen dimaksud kitab kertas, druwang.
  Jelas wae wong kitab Jawi bumi Langit hinggil sak isine yen ditulis kertas,
  kertas sak ndonya ora cukup, tinta sak samudra ora cukup.
  Pun meniko kagem ngelek ake, wong kang nguciwak aken ati putro wayah jowo, jawa , jawi.
  Wis pirso patrap kedudukan ilmi kito…?
  Kendel , meneng wae…sing weruh meneng, sing duruh weruh …mugi mugi weruh.

  Dununge wis pirso alam bumi sak isinipun menika kitab kito, kito sedaya wajib ngormat bumi langit sak isine ugo. Meniko sifat manungsa utama, Priyagung Sejati.
  Wujudi pun, priyantun Jawi mesti welas marang sapa wae sak pada ingkang manggen ing mayapada , jagad sak isine.
  Iku laku urip sejatining urip
  Laku ngurip nguripi sing agawe urip……

  Rebat cekap Mugi mugi kita sedaya sage nyesep ilining toya sumber, ojo kintir ing kali banter. Kali saiki butek banyune. Kang kintir larahan lan batang…
  Dadi iwak kang urip..waskitani kitab kali.
  Wis teko banyu sumber bening, beja bejaning sing enggal eling….saged awas teliti paparap lakuning urip ing maya pada wis katon enggal wungu….

  Uluk salam ….
  Dalem . . . . . .
  Saking tlatah Jawi,
  Nusantara, Republik Indonesia, Sabang sampai Merauke, Ibu pertiwi Gumelar ing samudera kepayungan sang hyang Angkasa.
  Pun wanci putra wayah wasis, waskita lan wicaksana…

 13. Salam kenal untuk Pengelola Blog, salam sejahtera selalu.
  saya baru menemukan alamat Blog Anda ini, dan jatuh hati untuk mengikuti setiap langkah perjalanan Anda, semoga menuju jalan yang jauh lebih baik lagi. salam sejahtera juga untuk semua. Terimakasih saya haturkan atas segalanya.

 14. salam kenal,salam sejahtera,senang rasanya bisa membaca semua tulisan eyang sabda,..hati yang selalu rindu untuk kembalinya kejayaan negeriku,…semoga ida sang hyang widi mendengar doa 2 dan harapan kita semua. salam

 15. Salam sejahtera untuk kita semua,…..saya sangat bersyukur dengan block ini,…hampir semua pengalaman ki sabda pernah saya alami,…aneh tapi nyata.sampai sekarang saya belum menikah,…laki2 yang pernah dekat hanya datang membawa masalah mereka ke hidup saya,…saya putuskan untuk mencari jati diri saya dan sudah saya temukan,…ada sebuah tugas dari ibu pertiwi buat saya,…dengan tau tentang smua itu saya jadi paham banyak hal,…termasuk bertemu dengan semua tokoh spiritual dari berbagai agama yang sudah sepuh,banyak sekali orang datang ke saya dari seluruh dunia,bertemu dengan semua orang spiritual membuat saya tidak bisa berbuat apa – apa,…saya sering bertanya apakah dengan tugas saya ini saya akhirnya tidak boleh menikah atau ibu pertiwi sedang menyiapkan saya seorang suami dari negeri ini yang belum ketemu saya?kalau ki sabda bisa menjawab pertanyaan saya ,…saya sangat berterimah kasih.nama saya monika kewa Tukan,..lahir di flores 14 -02 -1977.
  terimah kasih. salam sejahtera.

 16. Dewa indra cengingisan lgi mabok n bilang pdamu itu, gwa ja lgi teler lo nyuruh gwa bunuh diri dgn mmbantu elo

 17. Ơ̴͡.̮Ơ̴͡…T♥є̲̣̥♥R♥i♥ṁ̭̥̈̅♥ȃ ♡ Ƙ♥ά♥S♥i♥h…>̴̴̴̴͡.̮>̴̴̴̴͡ utk info N̤̥̈̊γ̥ǻ …ternyata ά̲̣̥к̲̣̣̥u”̮ tak’sendiri lg “…banyak kesamaan Чάπƍ seperti ά̲̣̥к̲̣̣̥u”̮ alami selama ini…\=D/”̮…Sëmªª”̮ªªngªª”̮ªªtttt…”̮ :E> krn Tak mudah Ĵɑ̤̥̈̊ϑĭ org pilihan Чάπƍ mempunyai sesuatu klebihan…

 18. Trbukti, bolh cb klu gx mw tw bnr ap tidk. T4 ku daerah kalimantan Barat (Kapuas Hulu) klu u sbg pndtg d tawari mkn nasi, atw mnum kopi. Jgn d tolak atw stidaknya u hrus mnjamah mkn n minumn trsbut agar tidak kemponan kata org daerhku. Kemponan it adlh musibah yg akn mnimpa dlm prjlanan atw ksialan.

 19. Gimana yah setiap orang punya keyaqinan masing-masing, tak bisa diganggu-gugat, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri dihadapan Sang Maha Pencipta apa yang telah dilakukannya, masuk syurga bila patuh hanya kepada Sang Kholik dg tidak memusyrikannya, dan akan masuk neraka bila percaya kepada makhluk dianggap Tuhan, selain kepada Sang Kholiq saja , sebab apapun didunia ini ada hanyalah hasil karya Sang Maha Pencipta, kita hanyalah menjaga dan merawat tidak merusaknya melalui permohonan kita kepada TYE bukan melalui makhluq yang diciptakannya.

 20. KI Sabda Yth dalem badhe Matur ! Apa benar Ki ? masa kejayaan Nusantara sudah dekat ? Mulanya melalui perang besar ? malah dari berita ghaib itu Jakarta kena Bom Nuklir ? tapi Justru Karena itu Indonesia malah berkibar ? Wilayah Indonesia kembali utuh sepeti zaman keemasan NUSANTARA ! Kemudian Kantor Pusat PBB Pindah ke YOGYAKARTA ! Sebab Kearifan KEJAWEN dan Kearifan budaya Indonesia Di AKUI dunia ? Kemudian ajaran Islam yang tersisa Adalah ajaran Islam para Wali ? Wilayah Indonesia meliputi Malaysia ,Filiphina , Nyanmar , Thailand. Kamboja dan Vietnam ? Kemudian Indonesia menjadi anggota Istimewa Dewan Keamanan PBB, terkait Dicairkannya Harta Warisan Kerajaan Nusantara ( 126 kerajaan ) yang disimpan di Bank Of Swiss, Bank Of Amerika , Bank Of Hongaria, Norwegia , Cekoslovakia, Romania, Kazaktan, Deucth (Belanda), Turkmestan/Tajikistan,Slovakia I HA<NA<CA<RA<KA<DA TA SA WA<LA dst nya !!! Dana Warisan ini untuk menyantuni Masyarakat Dunia korban Perang !!!! Makanya Republik Indonesia Jadi pemimpin DUNIA ?? Kemudian Ibu kota RI Pindah ke Kalimantan ? Sampai disini dulu Ki ???? Kira2 berita itu benar nggak ya KI ???? Padahal Di th 2013 ada rencana pemerintah memindahkan Ibu kota RI ke Kalimantan ??Mohon Pencwrahannya Ki Sabdo Yth ……. Suwun …….

 21. Menungso linuwih sampurno soko ning roso..olaho lan kendalekno roso cepto ciptaning roso kedah ing lati marang gusti pangeran…

 22. saya ngak setan/jinn minded dan dulu saya ngak percaya dengan mahluk halus tapi setelah ada foto jinn yg numpang di kamera digital sy.sy percaya ada hal ghaib.foto pertama di Bogor dibackround ada sarang laba2 besar + kepala manusia diatap rumah dengan telinga yg aneh mirip gambaran2 jin dalam foto2 google (foto terhapus karena disimpan di komputer yg kena virus) foto kedua sosok wanita nimbrung difoto saya disalah satu toko soouvenir di pantai pandeglang.siapa mahluk yg muncul difoto sy? apa menganggu sy? apa mengikuti sy? apa hanya kebetulan sedang lewat? foto yg kedua masih ada bisa sy upload.mohon petunjuk bagi yg tahu.

 23. buat pengasuh Blog/website:
  1,saya orang jawa tengah sekarang sedang tinggal di citerep jawa barat.aneh disini sy sering mendengar kidung Dalang yg sangat khusuk dan magic kalau tidak salah tiga kali pada pagi hari setelah pukul 6 pagi pernah sore hari.rasanya itu bukan suara dari TOA karena ini citerep masak kidung dalang berbahasa jawa??? isinya sangat magic mengetarkan hati meski secara lahir sy kurang paham bahasa jawanya;tapi secara batin/sukma sepertinya paham sekali.mungkin isinya petuah2/petunjuk hidup saya kurang mengerti apa bisa dijelaskan.
  2.ada tiga wilayah/region dua dijawa-tengah/kebumen satunya lagi dibogor tiap saya dekati airnya bergolak.saya tidak berani ceritakan pada siapapun kecuali orang yg sudah setingkat para wali tidak dipimpin nafsu,haus pangkat,harta,pusaka atau sesepuh keraton yg punya kualitas spiritual seperti diatas takutnya itu pertanda harta karun,pusaka bisa diaduk2 paranormal;orang yg haus kekuasaan;bernasib seperti situs batutulis bogor diaduk-aduk.bisa sy dipertemukan orang yg seperti diatas.
  3.banyak kejadian aneh dalam hidup sy waktu kecil dan sekarang.waktu kecil saya ingat 😦 1)sering diberi jewel beetle oleh kakek tetangga yg berasal dari banyumas;sy tinggal dikebumen waktu itu.ini sering banget berulang2 (misteri)
  (2)pernah ketika hiking disekitar widoro payung saya bisa menarik/menangkap serangga yg jaraknya satu petak pematang sawah/tapi kalau suruh mengulang disengaja tidak bisa;teman2 SD tiga orang saksi hidup yg terheran lihat kemampuan saya yg hanya dengan membuka telapak tangan seranggga mirip kumbang yg sedang terbang langsung hinggap seperti dipanggil (misteri2)
  (3) Sewaktu meditasi sering dihinggapi kupu2/nampak jinak bahkan ada yg mengigit/seperti gigitan kucing yg bercanda/karena sy suka kucing dan disukai kucing;sy sering menaruh jari ditengah gigi2kucing/hanya gigitan lembut/bercanda; pernah dijawa barat pas arus mudik numpang kencing didaerah jawa-barat aneh sekali kucing sangat jinak mengigit erat celana sy seolah sy ngak boleh pergi.yg lain ketika meditasi dibelakang rumah sering ada wasp/tawon bolu yg pingsan didepan sy seperti kehilangan navigasi pingsan lemas (misteri3).saya pendiri padepokan spriritual kesatrian semar;kalau ilmu sih masih dangkal atau boleh dikata ngak punya wong cuma penulis freelance kelas kampung

 24. ki sabda langit saya punya pengalaman dalam melakukan meditasi yg mana pd tingkat smedi jantung berhenti berdetak dan ruh ini mau kluar lewat ubun ubun tapi ingt ku membuat aku tidak kluar dari jasad ada tanda tanya dalam bathinq sekiranya aku kluar dari jasadku jagn2 aku mati ? Dan akhirnya aku kembali perlahan. Yg jadi pertanyaan klu ruhku kluar dari jasad apa aku mati ya ki? Mohon penjelasannya?

 25. Ngapunten.sederek sedoyo.kabeh sedulur kulo sepepadan menuso. Monggo sami sareng ngaos. Ngejalani kehidupan dateng alam dunya puniki.kadose tanamaken tata titi srati pangerti.

 26. arya surya perdana

  sugeng siang sedoyo sederek, perkenalkan saya ary, besar di jogja dan pindah ke batam untuk mencari nafkah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, selesai kuliah saya sering ikut kegiatan mujahadah di pesantren daerah terminal jogja, setelah beberapa bulan saya mengikuti kegiatan semuanya berjalan normal, sampai pada suatu malam setelah semua bacaan can doa2 selesai, jajanan dan kopi segera disajikan, tak ketinggalan saya pun menyulut rokok saya, tiba2 dari sebelah saya mencabut rokok langsung dari saya dan bilang ” ini haram, g usah merokok”, setelah itu saya berkenalan dan beliau memperkenalkan diri dengan nama “Mikail”. masih beliau memegang tangan saya dan menjelaskan ke saya tentang diri dan perilaku saya, dan bukannya saya yang menjelaskan ke beliau, semua kenakalan dan apa saja yang pernah dan sedang saya sembunyikan diceritakan ke saya,…sungguh serasa ditelanjangi, malu benar2 malu kalo diingat,…selesai itu beliau minta ke saya supaya di-rukyah,…jam sudah menunjuk pukul 11 malam, jadi saya pamit sama grup saya kalo saya mau tinggal dulu dipesantren,…setelah saya menyalami syech2 pesantren, saya diajak ke ruangan TPA di ujung gedung, memasuki ruangan ada beberapa orang sedang membaca Al-Quran.
  saya duduk bersila memejam mata dan mencoba mendengar dari hati bacaan yang beliau bacakan didepan saya, seingat saya waktu itu saya tertidur..begitu saya buka mata, saya nampak beliau sepertinya akan atau mungkin telah memukul saya dengan Al-Quran ( posisi tangan di depan muka saya ). perasaan saya juga g ada apa2, hanya ngantuk tertidur saja.
  beliau pernah bercerita juga kalo nasib saya juga akan sampai di pulau ini, dan benar juga, selesai acara rukyah beliau minta diantar ke masjid daerah timoho jogja, yang saya heran kok bisa kami masuk ke dalam padahal belum ada pintu yang terbuka, disitu saya diminta menelan entah kata beliau bola gotri sebanyak 7 butir ( hanya 4 saya telan), 2 gotri saya muntahkan, selang banyak menerima cerita2 dan nasihat dari beliau saya dimnta mengantar ke masjid UGM, masih sebelum subuh dan saya g bawa jaket apalagi helm, berbekal sarung dan baju koko saya hanya bisa antar sampai bawah masjid setelah itu saya tinggalkan beliau,..lewat kejadian ini saya tak pernah bertemu lagi dengan beliau di pesantren itu,.

  mohon petunjuknya, tentang kejadian seperti itu, sebenrnya siapa yang saya temui, sudah 13 tahun berlalu dan saya masih penasaran dengan kejadian itu, atau adakah yang bisa saya lakukan untuk menjawab penasaran ini

  terimakasih

  wassalam

 27. Assalamu’alaikum Wr.Wb

  Saya mau sedikit bercerita.
  Pernah beberapa kali saat tidur, saya merasakan hal yang aneh.
  Saya merasa kayak berada di atas diri saya, kemudian saya melihat diri saya sendiri tidur di atas kasur dan di ganggu 3 orang (1 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa dan 1 lagi anak perempuan kecil) dia menggangu saya yang di atas kasur. Setia saya ingin kembali ke raga saya, saya meras kayak terpantal sampai 3 kali lalu bisa kembali dan sadar diri.
  Itu kira2 kenapa?

  Dan cerita yang ke 2
  Saya pernah tidur makai celana panjang ketat dan hem panjang ketat, saya bermimpi bersenggama sama cewek tapi tidak tau parasnya cuma bercahaya terang.
  Kemudian saya tiba2 bangun pakaian saya lepas semua tapi tidak terbalik sama sekali dan kancingpun tidak terbuka tetapi lepas dari badan. Sayapun bingung apa yang terjadi.

 28. Sugeng enjang kang mas Sabda, ugi poro sepuh lan sedulur sedoyo.
  Kulo mboten kuasa crito pengalaman pribadi. Khawatir ada terlintas tendensi pribadi yg banyak ditumpangi ego2 diri pribadi yg sak dermo puniko.
  Hamung kawulo nulis,, mugi2o, wiwit dinteun puniko, kami saget bermanfaat untuk Nusantara Raya niki. Matur nembah nuwun pencerahane saking sedulur sedoyo, mugi handadeakeun penerang (feedback) dihari kemudian bagi ku, juga bagi sedulur sedoyo.
  Salam Asah, Asih, Asuh . . .
  Bagja kang tumeka
  Rahayu kang tinemu

  Wilujeung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: